Λογισμικό για Μαθηματικούς

Όνο?α λογισ?ικού    /Γνωστικό αντικεί?ενο

Cabri Geometry II ή The Geometer’s Sketchpad   / Γεω?ετρία, Άλγεβρα, Τριγωνο?ετρία

Function Probe    /Μαθη?ατικά, Φυσική

Modellus    /Φυσική, Μαθη?ατικά, Βιολογία, Οικονο?ία

Χελωνόκοσ?ος (Αβάκιο)    /Μαθη?ατικά (Γλώσσα Logo)

Ταξινο?ού?ε (Αβάκιο)    /?ιαχείριση δεδο?ένων

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares