Τα ΦΕΚ ορισμού της νέας κυβέρνησης

ΦΕΚ1
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 83 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

ΦΕΚ2
1.Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.
2 Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών

ΦΕΚ3
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81
Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

Άρθρο 4
Μεταφορές υπηρεσιών, μετονομασίες Υπουργείων και συναφή ζητήματα
1. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και οι
φορείς που υπάγονται σε αυτήν, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην περίπτωση 2.3 της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του παρόντος, μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares