Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και διαγωνισμών του σωματείου επιχειρηματικότητας Junior Achievement Greece για το σχολικό έτος 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εικονική Επιχείρηση» και των συνοδευτικών διαγωνισμών «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση» και τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό, καθώς και η διεξαγωγή του διαγωνισμού με τίτλο «Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας» ,του σωματείου επιχειρηματικότητας Junior Achievement Greece, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές/τριες Γ’ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου, για το σχολικό έτος 2019-2020 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα και στους διαγωνισμούς να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.
 2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τους διαγωνισμούς και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
 3. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. καθώς και των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη
  βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.
 5. Οι δράσει να υλοποιούνται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.
 6. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» να γίνει στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας.
 7. Το εκπαιδευτικό υλικό που πλαισιώνει τα ως άνω να είναι σύμφωνο με το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν. 4212/2013).
 8. Κατά την υλοποίηση των δράσεων και τη διεξαγωγή των διαγωνισμών να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).
 9. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος :
  α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας, να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (ΦΕΚ. 681/06-03-2017).
  β) οι χώροι υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών στο πλαίσιο του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος.
 10. Να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους μαθητές/-ήτριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.
 11. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών.
 12. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 13. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι εν λόγω διαγωνισμοί να μη χρησιμοποιηθούν για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος και των διαγωνισμών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα υλοποίησής του (Junior Achievement Greece).

 

Sharing is caring!

shares