Παραίτηση Εκπαιδευτικών

Από 1 έως 10 Απριλίου 2020 και φέτος η νόμιμη προθεσμία να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Φέτος λόγω της συγκυρίας, θα διευκολυνθεί κάθε πρόσφορος τρόπος εξ αποστάσεως . 

  • Με e-mail  στο    mail@dide.fth.sch.gr  με θέμα : το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
  • Με fax στο   22313 52815

Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα σας αποσταλεί στο e_mail σας.

Αιτήσεις για παραίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), που θα υποβληθούν από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 1 μέχρι 10 Απριλίου 2020, θα γίνουν αποδεκτές από την Υπηρεσία (άρθρο 19 παρ.7 της υπ’αριθμ. 105657/Δ1/          8-10-2002, ΦΕΚ τ. Β΄ 1340/16-10-2002 Υπουργικής Απόφασης) και θα λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση στις 31-8-2020 (τελευταίος μήνας εργασίας και μισθοδοσίας ο Αύγουστος του 2020).

Τα ανωτέρω ισχύουν (αποδοχή παραίτησης και λύση της υπαλληλικής σχέσης) μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών/η αιτούσα εκπαιδευτικός δεν αναιρέσει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου του 2020 (άρθρο 148 παρ. 4 του Υ.Κ. –Ν. 3528/2007).

Οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και παρέλευσης αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός για ανάκληση, αφού στην περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, καθορίζονται αυστηρά ως εξής :

 

Ημερομηνία
αίτησης παραίτησης
Δικαίωμα ανάκλησης

εντός μηνός, μέχρι

Τετάρτη 1-4-2020 Πέμπτη 30-4-2020
Πέμπτη  2-4-2020 Δευτέρα 4-5-2020
Παρασκευή 3-4-2020 Δευτέρα 4-5-2020
Δευτέρα  6-4-2020 Τρίτη 5-5-2020
Τρίτη 7-4-2020 Τετάρτη  6-5-2020
Τετάρτη 8-4-2020 Πέμπτη 7-5-2020
Πέμπτη 9-4-2020 Παρασκευή 8-5-2020
Παρασκευή  10-4-2020 Δευτέρα   11-5-2020

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares