Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών – Διευκρινήσεις

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών Εγκύκλιος με αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4)

ΕΞΕ – 41410 – 2020 – Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ κών (2)

Σε συνέχεια της με αριθ. 39109/Ε3/19-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ3Δ46ΜΤΛΗ-Θ19) εγκυκλίου
με την οποία σας αναφέρουμε – μεταξύ άλλων – ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την 1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη έως και την 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή, και κατόπιν της έκδοσης της αριθμ. Δ1α/Γ.Π/οικ.20036/22-3-2020 (ΦΕΚ 986 Β΄/22-3-2020) Κ.Υ.Α. με την οποία επιβάλλεται ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών (έως και τις 06-04-2020) για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας αναφέρουμε ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπ/κών θα υποβάλλονται ως ακολούθως:
1. Ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γενικές οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης (υ.δ.) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης1 (πατήστε εδώ για τις εν λόγω οδηγίες). Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης ο/η εκπ/κός θα πρέπει να επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο». Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου του εγγράφου «κείμενο» (βήμα 1 από 4) ο/η εκπ/κός θα πρέπει να αναγράψει «σας υποβάλλω αίτηση παραίτησης», και κατόπιν (βήμα 2 από 4) να συμπληρώσει τον αποδέκτη της υ.δ., ήτοι τη Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει οργανικά (π.χ. Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ). Μετά την έκδοση της ανωτέρω ηλεκτρονικής υ.δ., ο/η εκπ/κός θα πρέπει να την αποστείλει ηλεκτρονικά (αποκλειστικά από 1 έως 10 Απριλίου 2020) στη δ/νση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία ανήκει οργανικά (η δ/νση ηλεκ. ταχυδρομείου – email – της εκάστης Δ/νσης Εκπ/σης μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της).
2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης παραίτησης με την ανωτέρω ηλεκτρονική διαδικασία (π.χ. στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί κωδικοί taxisnet λόγω της υποβολής φορολογικής δήλωσης από το σύζυγο) είναι δυνατή η μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία για το σκοπό της υποβολής αίτησης παραίτησης σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π/οικ.20036/22-3-2020 (ΦΕΚ 986 Β΄/22-3-2020) Κ.Υ.Α., όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ1α/Γ.Π/οικ.20797/26-3-2020 (ΦΕΚ 1040 Β΄/26-3-2020) Κ.Υ.Α., που ορίζει στην παρ. 2 του άρθρου πρώτου ότι «Από τα μέτρα της παρ. 1 (ήτοι, του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών) εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: […] θ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.». Για τον καθορισμό του ραντεβού της παρούσας περίπτωσης, εφιστάται η προσοχή στους αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου καθώς και στους/στις εκπ/κούς όπως μεριμνήσουν για τις έγκαιρες ενέργειές τους, καθότι η υποβολή των αιτήσεων παραίτησης των εκπ/κών πραγματοποιούνται αποκλειστικά από 1 έως 10 Απριλίου 2020. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται να προτιμάται η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποστολής αυτής.
Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν «αντιστοίχως» και στην περίπτωση της ανάκλησης της αίτησης παραίτησης (η οποία δύναται να υποβληθεί εντός 1 μηνός από την ημ/νία υποβολής της αίτησης παραίτησης, βλ. σχετ. εγκύκλιο), εκτός και εάν αρθεί ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών, οπότε και δύναται η ανάκληση της αίτησης παραίτησης να υποβληθεί εντύπως στη Δ/νση Εκπ/σης χωρίς προϋποθέσεις.

 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

1. Αντιγράφουμε και μπαίνουμε στην παρακάτω ηλεκτρονική δ/νση :
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
2. Επιλέγουμε «Είσοδος στην υπηρεσία».
3. Στην καρτέλα «Δηλώσεις» επιλέγουμε «Ξεκινήστε εδώ».
4. Στην καρτέλα «Επιλέξτε ενέργεια» επιλέγουμε «Δημιουργία νέου εγγράφου» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».
5. Επιλέγουμε Δήλωση με ελεύθερο κείμενο (Κωδικός: EMPTY-1 • Φορέας: Γενικής χρήσης) και κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί «Επιλογή» κάτω από το Κείμενο προτύπου που εμφανίζεται.
6. Επιλέγουμε στο Απαιτείται ταυτοποίηση «Σύνδεση» και μεταφερόμαστε στο παράθυρο αυθεντικοποίησης χρήστη του Taxisnet.
7. Εκεί καταχωρούμε το Χρήστης (username) και το Κωδικός (password), ελέγχουμε ότι είναι ενεργή η επιλογή «Έγκριση» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αποστολή».
8. Ελέγχουμε, συμπληρώνουμε, αν χρειάζεται το ονοματεπώνυμο στο ορθό & Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωση».
9. Στην επόμενη καρτέλα καταχωρούμε ΟΛΑ τα στοιχεία που ζητούνται (κινητό κλπ) και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».
10. Γράφουμε στο Πεδία Εγγράφου το Κείμενο:
«Σας υποβάλλω αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία.: Στο πρόσωπό μου δεν συντρέχει κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007.»
Επιλέγουμε «Συνέχεια».
11. Στον αποδέκτη του εγγράφου γράφουμε: «Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και επιλέγουμε «Συνέχεια».
12. Στην «Επισκόπηση εξουσιοδότησης» ελέγχουμε αν τα στοιχεία είναι σωστά και επιλέγουμε «Έκδοση».
13. Σε λίγα δευτερόλεπτα λαμβάνουμε στο κινητό που καταχωρήσαμε στο στάδιο 11 ένα SMS με τον εξαψήφιο κωδικό που πρέπει να εισάγουμε στο πεδίο «Κωδικός» και επιλέγουμε «Συνέχεια».
14. Στην αριστερή στήλη της οθόνης εμφανίζεται ένα πράσινο πλαίσιο το οποίο μας ενημερώνει ότι το έγγραφο εκδόθηκε, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του.
15. Στη δεξιά στήλη επιλέγουμε «Αποθήκευση» για να ανοίξουμε και να αποθηκεύσουμε το έγγραφο στον υπολογιστή μας.
16. Τέλος ανοίγουμε το δικό μας e-mail δημιουργούμε νέο μήνυμα με παραλήπτη την ηλ. Διεύθυνση mail@dide.fth.sch.gr επισυνάπτουμε την Υπεύθυνη Δήλωση και το αποστέλλουμε στην παραπάνω διεύθυνση από την Τετάρτη 1η έως την Παρασκευή 10 Απριλίου.
17. Εάν θελήσουμε ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΟΥΜΕ την παραίτηση, έχουμε περιθώριο μέχρι 1 μήνα μετά την υποβολή της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης και ακολουθούμε ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΗΜΑΤΑ αλλά στο κείμενο του βήματος (10) γράφουμε αυτή τη φορά: «Επιθυμώ να ανακαλέσω την αίτηση παραίτησης που σας έχω υποβάλει με αρ.πρωτ. ……/…-04-2020»

Πληροφορίες-Διευκρινήσεις: ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλ.: 22360 22035, 6976942910
E_mail: bilstefanis@gmail.com

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares