ΔΔΕ: Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/τ.Α΄/12-06-2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις».
2) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Φ.ΕΚ. 1340/τ.
Β΄/16-10-2002) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης …», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
3) Την υπ’ αρ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4424/τ. Β΄/05-10-2018) με θέμα
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών
Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
4) Την υπ΄αρ.Φ.απόφ./5842/24-07-2017 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα
επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Φθιώτιδας».
5) Την ανάγκη πλήρωσης των κενούμενων θέσεων των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων: 1)
Γυμνασίου Αγίου Κωνσταντίνου, 2) Γυμνασίου Στυλίδας και 3) 3ου ΕΠΑΛ Λαμίας.
6) Το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα σχολεία δεν συμπεριλαμβάνονταν στις δηλώσεις προτίμησης
των εγγεγραμμένων και μη τοποθετημένων του παραπάνω κυρωμένου τελικού αξιολογικού
πίνακα

Καλούμε

τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στον κυρωμένο τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα της προτίμησής τους, εφόσον το επιθυμούν και έχουν α) τα προσόντα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης για τις κενούμενες θέσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων Γυμνασίου Αγίου Κωνσταντίνου και Γυμνασίου Στυλίδας και β) τα προσόντα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης για την κενούμενη θέση του Διευθυντή του 3ου ΕΠΑΛ Λαμίας έως Τετάρτη 02-09-2020 και ώρα 10π.μ. στη ΔΔΕ Φθιώτιδας, είτε αυτοπροσώπως κατόπιν συνεννόησης, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης (mail@dide.fth.sch.gr)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Sharing is caring!

shares