ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Επισημαίνουμε ότι βάσει της επισυναπτόμενης εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών καθώς και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από την υπηρεσία, είναι από Τετάρτη 17-02-2021 έως και την Τετάρτη 10-03-2021.
Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, οι αιτήσεις παραίτησης υποβάλλονται ως εξής:
 
·       Με email στο mail@dide.fth.sch.gr,
     συμπληρώνοντας τη συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ή ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
 
                                         ή    

·     Με χρήση κωδικών TAXISNET μέσω της ψηφιακής  πύλης gov.gr 

https://www.gov.gr/ipiresies/politeskaikathemerinoteta/upeuthunedelosekaiexousiodotese/ekdoseupeuthunesdeloses

 

Τυχόν ανακλήσεις θα γίνονται με την ίδια διαδικασία ως ανωτέρω και σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης.

Ακολουθείτε τα βήματα που καταγράφονται στο συνημμένο αρχείο, για να δημιουργήσετε ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμείτε να παραιτηθείτε ή να ανακαλέσετε την παραίτηση και την αποστέλλετε εντός των προθεσμιών στο παραπάνω email.
 

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:   ΣΤΕΦΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλ.: 2231352823,  22360 22035,  6976942910
Email: bilstefanis@gmail.com

 

Α Ι Τ Η Σ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ μοναδική εκπαιδευτικών (Φεβρουάριος έως 10 Μαρτίου) (1)

Α Ι Τ Η Σ Η ανάκλησης παραίτησης εκπαιδευτικών (Μάρτιος έως 9 Απριλίου)

Οδηγίες ΥΠΑΙΘ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ_ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ (2)

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares