Archive for the ‘Ασφαλιστικά’ Category

PostHeaderIcon ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

΄Οσοι εκπαιδευτικοί  υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από 1 μέχρι  10 Απριλίου (και δεν την ανακάλεσαν) θα πρέπει για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συνταξιοδότησης να προσκομίσουν στην υπηρεσία:

 1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ (μόνο για τους άντρες).
 3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης.
 4. ΑΜΚΑ
 5. Σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο προσκομίζεται το διαζευκτήριο και η δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν.
 6. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο να   αναγράφεται ο Ι.Β.Α.Ν (με πρώτο όνομα του συνταξιούχου) εάν επιθυμούν να είναι διαφορετικός από το μισθοδοτικό τους λογαριασμό.
 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.
 8. Πιστοποιητικό φοίτησης από ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τέκνα που σπουδάζουν μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας ή βεβαιώσεις φοίτησης στη Β/θμια Εκπ/ση στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή μέχρι και το 18ο έτος. Για τα παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη από την αρμόδια προξενική αρχή ή το Υπ. Εξωτερικών.
 9. Βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κτλ)
 10. Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας : α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και β) το πρωτότυπο παράβολο κατάθεσης του ποσού αν εξοφλήθηκε εφάπαξ ή βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών  αν εξοφλήθηκε τμηματικά ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση   του εκκαθαριστή αποδοχών  για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης. Για όσους έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τον αριθμό με τον οποίο πρωτοκολλήθηκε η σχετική αίτηση επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

Για κάθε άλλη εξαγορά χρόνου λοιπών συντάξιμων υπηρεσιών (ιδιωτικού χρόνου ασφάλισης, της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού) και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από     01-01-2011 (έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ. Για όσους επιθυμούν να αναγνωρίσουν έτη σπουδών για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πιστοποιητικό φοίτησης από τη Σχολή, όπου θα αναφέρονται τα απαιτούμενα έτη φοίτησης. Για όσους έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τον αριθμό με τον οποίο πρωτοκολλήθηκε η σχετική αίτηση επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

 1. Αιτήσεις απονομής (4 ξεχωριστές)  κύριας, επικουρικής σύνταξης (Ε.Τ.Ε.Α.), μερίσματος  (Μ.Τ.Π.Υ.)  και ασφαλιστικής παροχής  (εφάπαξ) (Δίνονται από την ΔΔΕ).
 2. Υπεύθυνη δήλωση για συνταξιοδότηση  (Δίνονται από την ΔΔΕ).

         Τις Αιτήσεις απονομής  (11) και την Υπεύθυνη Δήλωση (12) θα τις παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία μας.

Στο εξής οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα (Ν. 4151/2013 αρθ. 4 παρ. 16) ενώ η προκαταβολή της σύνταξης κατατίθεται  κάθε 10 του μηνός.

 Σύμφωνα με το Ν. 4151/2013 (αρθ.1 παρ. 1.1α)  κάθε υπάλληλος που συνταξιοδοτείται με παραίτηση λαμβάνει κάθε μήνα και μέχρι την απονομή της σύνταξής του  προκαταβολή σύνταξης ίση με το 50% του βασικού μισθού  του Οκτωβρίου του 2011 (μείον την κράτηση για φόρο και ΕΟΠΥΥ).

PostHeaderIcon Μισθοί και συντάξεις Δεκέμβριος 2018

Έκθεση Συστήματος «ΗΛΙΟΣ» – Δεκέμβριος 2018

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η δημοσίευση της έκθεσης του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων “ΗΛΙΟΣ”, για την αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών τον μήνα Δεκέμβριο του 2018.
Τον Δεκέμβριο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.463.642 συντάξεις σε 2.555.049 συνταξιούχους, από τις οποίες οι 2.825.931 ήταν κύριες, οι 1.229.109 επικουρικές και 408.602 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.299.134.554,74€ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας
και ΑΚΑΓΕ ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.
Με βάση τα παραπάνω, το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 724,41€, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 172,42€ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 98,05€, διαμορφώνοντας έτσι το μέσο μηνιαίο εισόδημα για όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη στα 896,83 μεικτά.
Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.idika.gr.

PostHeaderIcon Ηλεκτρονική Αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη

https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml

 

PostHeaderIcon Πως υπολογίζεται η σύνταξη. Παραδείγματα

Υπολογισμός Ανταποδοτικής Σύνταξης – Παραδείγματα

n4387_2016

Συνολική Σύνταξη= Εθνική Σύνταξη (384 ευρώ) +  Ανταποδοτική Σύνταξη
Στην Συνολική Σύνταξη δεν έχουν υπολογιστεί τα ποσά από τα επικουρικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ, ΜΤΠΥ. Το Ταμείο ΤΕΑΔΥ συγχωνεύθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

-Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.

Παράδειγμα υπολογισμού Ανταποδοτικής Σύνταξης:
Ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη ύψους 428 ευρώ υπολογιζόμενη ως ακολούθως: (15*0,77%)+(3*0,84%)+(3*0,90%)+ (3*0,96%)+(3*1,03%)+(3*1,21%)+(3*1,42%)+ (3*1,59%)+(3*1,80%)+(1*2,00%))*1.000 = 42,8%*1.000 = 428 ευρώ.

Επιμέλεια άρθρου: Καλοδήμος Δ.

PostHeaderIcon Αναγνώριση πλασματικών συντάξιμων χρόνων. Πόσο κοστίζει.

η εγκύκλιος

PostHeaderIcon Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Μάθε τι αλλάζει

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2017. Είναι αποτέλεσμα της ενοποίησης των προϋπαρχόντων φορέων κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργούσαν στη χώρα μας.

Μάθε τι αλλάζει

Για όλους τους ασφαλισμένους

Όλοι πλέον ασφαλίζονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ καταβάλλουν τις εισφορές τους όλοι οι εργαζόμενοι είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και από τον ΕΦΚΑ λαμβάνουν την κύρια σύνταξή τους όλοι οι συνταξιούχοι.

Ενοποιούνται οι κανόνες και οι υπηρεσίες για όλους. Μισθωτούς και μη μισθωτούς. Στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Για όλα τα επαγγέλματα. Χωρίς “παιδιά και αποπαίδια”. Όλοι πληρώνουν το ίδιο ποσοστό των εισοδημάτων τους (με ένα μεταβατικό διάστημα για την ομαλή μετάβαση κάποιων κατηγοριών εργαζομένων). Όλοι απολαμβάνουν τις ίδιες -όλο και πιο υψηλού επιπέδου- υπηρεσίες. Όλοι λαμβάνουν σύνταξη στο ίδιο ποσοστό επί των εισφορών τους, όταν έρθει η ώρα.

Στην ιστοσελίδα μας, σταδιακά, θα μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες. Το πρώτο διάστημα λειτουργίας, ορισμένες από αυτές θα παρέχονται μέσω των παλαιών ιστοσελίδων των Ταμείων που λειτουργούσαν έως 31/12/2016. Και σύντομα, όλες θα παρέχονται πλέον από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται:

-Ασφαλιστική Ικανότητα ασφαλισμένου για το 2017
-Ασφαλιστικό Ιστορικό μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ
-Εφαρμογή εκτίμησης της θεμελίωσης δικαιώματος για σύνταξη
-Εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης (αρχικά, τουλάχιστον για το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
-Ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης ΑΠΔ εργοδοτών
-Αίτηση για εξέταση για πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ
-Πιστοποιητικό αναπηρίας για όσους αναμένουν αποτελέσματα ΚΕΠΑ
-Βεβαιώσεις εισφορών αυτοαπασχολούμενων
-Ενημερωτικά σημειώματα και φορολογικές βεβαιώσεις συνταξιούχων

Δημιουργείται ο online προσωπικός ασφαλιστικός λογαριασμός.
Με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από όλα τα πρώην ταμεία και απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα γνωστά σημεία και καταστήματα εξυπηρέτησης όλων των φορέων συνεχίζουν να λειτουργούν για την ομαλή μετάβαση και εξοικείωση των ασφαλισμένων στις σύγχρονες μηχανογραφικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σύντομα ξεκινά τη λειτουργία του και το ειδικό call center του ΕΦΚΑ. Καλώντας στο 1555 (αστική χρέωση) οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημέρωση για τα θέματα που τους απασχολούν.

Οι πληρωμές των εισφορών γίνονται μέσω της τράπεζας που επιλέγει ο ασφαλισμένος, με γρήγορο και απλό τρόπο Στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες.

Ιδρύονται τα πρώτα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης. Σταδιακά, θα λειτουργήσουν 11 ΠΕΚΑ σε όλη τη χώρα, ώστε να ασκούν δίκαιο και εντατικό έλεγχο για την ασφάλιση και να πατάξουν την ανασφάλιστη εργασία.

http://efka.gov.gr/

PostHeaderIcon 24-12| Παρατηρήσεις της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ για την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης στο δημόσιο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Πολύς θόρυβος έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την εξαγορά πλασματικού χρόνου, καθώς εικάζεται, ότι από 1/1/2017 το κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου θα αυξηθεί, οδηγώντας σε πολλαπλή επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Υπενθυμίζουμε, ότι ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) αύξησε το συνολικό ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης εργοδότη και εργαζόμενου σε 20%, το οποίο κατανέμεται σε ποσοστό 6,67% στον εργαζόμενο και 13,33% στον εργοδότη (άρ. 38). Τα κρίσιμα σημεία της διατάξεως αυτής και τελικώς της σπουδής για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς πλασματικού χρόνου είναι τα εξής:

[1] Η διάταξη του άρ. 38 του ν. 4336/2016 ισχύει από την δημοσίευση του νόμου, ήτοι από τις 12/5/2016 με αποτέλεσμα να γεννάται ζήτημα εάν τελικώς η αύξηση των εισφορών και συνακόλουθα η αύξηση του κόστους της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου θα επέλθει από την 1/1/2017 (ήτοι με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ) ή από την 13/5/2016 (ήτοι την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του νόμου). Η πληροφόρηση, που έχουμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιμένει στην εφαρμογή της διατάξεως από 1/1/2017, παρά το γεγονός ότι άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιμένουν στην αντίθετη ερμηνεία. Πρέπει, συνεπώς, υποβάλλοντας την σχετική αίτηση αναγνώρισης να έχει κανείς κατά νου, ότι δεν έχει ακόμα πλήρως διευκρινισμένο, εάν η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου στο Δημόσιο θα υπολογιστεί με το νέο τρόπο από 1/1/2017 ή αναδρομικά από 13/5/2016.

[2] Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί με σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εάν το ποσό εξαγοράς, που θα απαιτηθεί για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου θα αναλογεί στο συνολικό κόστος των εισφορών (ήτοι 20%) ή εάν θα περιορίζεται στην εισφορά του εργαζομένου (άρα 6,67%). Η πληροφόρηση, που διαθέτουμε προς το παρόν είναι, 2 ότι ο ασφαλισμένος θα κληθεί να καταβάλλει το σύνολο της εισφοράς για κάθε μήνα, που αναγνωρίζει.

[3] Πρέπει να διευκρινιστεί, επίσης, προς αποφυγή αιφνιδιασμών, ότι μέχρι σήμερα η διαδικασία αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στο Δημόσιο ήταν εξαιρετικά αργή, λόγω αφενός του όγκου των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδοτήσεως και αφετέρου των επάλληλων αλλαγών και παρεμβάσεων στην συνταξιοδοτική νομοθεσία, που έχρηζαν (και χρήζουν ακόμα) ερμηνείας. Τούτο, ωστόσο, δεν σημαίνει αυτονόητα, ότι η διαδικασία αναγνώρισης θα συνεχίσει να κινείται με τους ίδιους χρονικά ρυθμούς. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο, να προχωρήσει η διαδικασία αναγνωρίσεως πλασματικών χρόνων, με την έκδοση των σχετικών πράξεων, με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν οι υπάλληλοι, που υπέβαλαν αιτήσεις, να προβούν σε άμεση καταβολή των οφειλόμενων ποσών, σε αντίθεση από ότι συμβαίνει σήμερα.

[4] Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου, όπως πολλές φορές έχουμε επιμείνει στο παρελθόν, αποτελεί κατά κανόνα ένα μέσο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πράγμα που πλέον μετά τις διατάξεις του ν. 4336/2015 έχει νόημα ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που ο υπάλληλος θεμελιώνει με την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου, συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μέσα στην μεταβατική περίοδο 2010-2012 (αφού από την 1-1-2013 τα όρια ηλικίας έχουν ήδη ανέλθει στα 62 έτη με σαράντα χρόνια εργασίας και στα 67 έτη σε κάθε άλλη περίπτωση) και υπό την αναγκαία προϋπόθεση, ότι κατά την ημέρα δημοσίευσης του ν. 4336/2015 (18-8-2015) συνέτρεχε και η ηλικιακή προϋπόθεση για την λήψη συντάξεως.

Εάν δεν συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις, είναι εξαιρετικά αμφίβολο, εάν η αναγνώριση πλασματικών ετών «αξίζει τα λεφτά της», δεδομένης μάλιστα της διάρθρωσης των συντάξεων (βασική και αναλογική), που εισήγαγε ο νέος νόμος. Σημειωτέον, ότι η αναγνώριση χρόνου παιδιών και σπουδών αφορά μόνο τους ασφαλισμένους, που δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2010 ενώ ειδικά ο πλασματικός χρόνος στρατού και παιδιών μπορεί να οδηγήσει στην θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν το έτος 2010, πράγμα, που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ο χρόνος σπουδών από την άλλη πλευρά οδηγεί σε θεμελίωση μετά το έτος 2011.

Με τα δεδομένα αυτά αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι ο νομοθέτης δεν έχει κανέναν ενδοιασμό (ακόμα και εάν κάτι τέτοιο θίγει θεμελιωμένα δικαιώματα) να αιφνιδιάσει τους ασφαλισμένους τροποποιώντας τις ισχύουσες ρυθμίσεις, εμμένουμε στην πολλάκις εκφρασθείσα άποψη μας, ότι η αναγνώριση πλασματικών χρόνων θα πρέπει να αξιοποιείται ως ένα έξυπνο αλλά και χρήσιμο εργαλείο θεμελίωσης, που δεν υπακούει σε γενικεύσεις αλλά αφορά την κάθε συγκεκριμένη ασφαλιστική περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα του μπορεί να είναι οικονομικά εξαιρετικά επώδυνα και τελικώς να οδηγούν στο αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Με εκτίμηση, Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Δικηγόρος

πηγή: https://www.doe.gr

PostHeaderIcon 22-12| Τι αλλάζει στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

«Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

Προβολή αρχείου

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016 ρυθμίζεται το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες της
μιας επαγγελματικές δραστηριότητες ή για την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση περισσότερων του ενός φορέων
κοινωνικής ασφάλισης ή του Δημοσίου, βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη
ισχύος του ν.4387/2016.
Ειδικότερα, με τις παραγράφους 3, 4 και 5 ρυθμίζεται το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που για την ίδια απασχόληση υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση δύο φορέων κύριας ασφάλισης ή ενός φορέα κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου (π.χ μηχανικός του Δημοσίου που υπάγεται
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Δημοσίου και του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή ιατρός του
ΕΣΥ που υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Δημοσίου και του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ)

PostHeaderIcon 8-12| «Τσουχτερό» το αντίτιμο για τα πλασματικά έτη

Ηλίας Γεωργάκης | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 28/09/2016 , Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Απαγορευτικό γίνεται εφεξής το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών για πρόωρη συνταξιοδότηση. Εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι θα βρεθούν μπροστά στο δίλημμα να επιλέξουν ανάμεσα στην εξαγορά με τσουχτερό αντίτιμο πλασματικών ετών ασφάλισης ή στην παραμονή – εγκλωβισμό στην εργασία για αρκετά έτη μέχρι να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα, πιο ακριβά γίνονται τα πλασματικά έτη ασφάλισης με τη διάταξη που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε χτες. Και αυτό γιατί αλλάζει ο μηχανισμός της έκπτωσης για όσους σπεύδουν να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια καταβάλλοντας εφάπαξ όλο το ποσό. Η έκπτωση 15% που είχε προβλεφθεί στον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο αναπροσαρμόζεται στο 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Δηλαδή, αν κάποιος εξαγοράζει 7 πλασματικά έτη θα έχει έκπτωση 14% εφόσον πληρώσει εφάπαξ όλο το ποσό. Αντίστοιχα αν εξαγοράζει 3 έτη θα έχει έκπτωση 6% κ.ο.κ. Από τη ρύθμιση αυτή χαμένοι είναι χιλιάδες ασφαλισμένοι που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη για να βγουν στη σύνταξη και σχεδίαζαν να τα εξοφλήσουν εφάπαξ, κατά κύριο λόγο αλλά όχι μόνο, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν στα 62 με 40 έτη ασφάλισης εξαγοράζοντας εφάπαξ 5 – 7 πλασματικά έτη.

Σημειώνεται ότι με τον νέο ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου, το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών αυξήθηκε σημαντικά καθώς άλλαξε η βάση υπολογισμού. Η αναγνώριση γίνεται πλέον με την καταβολή για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου της εισφοράς στο ποσοστό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης (20% επί των συντάξιμων αποδοχών) και υπολογίζεται επί των αποδοχών τον μήνα υποβολής της αίτησης.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μπορούν να αναγνωρίσουν έως και 12 πλασματικά έτη ενώ στον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έως 7 έτη, προκειμένου να διασφαλίσουν ταχύτερα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Τα ποσά που καλούνταν να δαπανήσει ο ασφαλισμένος έως τώρα κυμαίνονταν από 140 έως 170 ευρώ τον μήνα ανάλογα με την περίπτωση. Ο χρόνος τον οποίο μπορεί να προσμετρήσει ή αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος ανάλογα με τον χρόνο συνταξιοδότησής του κλιμακώνεται ως εξής:

* Εως 4 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.
* Εως 5 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012.
* Εως 6 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013.
* Εως 7 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και μετά.
Βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση του πλασματικού αυτού χρόνου είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει 3.600 ημέρες ασφάλισης (12 έτη).

Οι χρόνοι που μπορούν να προσμετρηθούν ή αναγνωρισθούν είναι:
* Επιδότηση λόγω ασθένειας (300 μέρες).
* (Επιδότηση ανεργίας (300 μέρες).
* Χρόνος σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και μόνο εφόσον αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα. Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής.
* Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Ως χρόνος ανεργίας – πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα ΟΑΕΔ – θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.
* Χρόνος απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους λόγω κύησης και λοχείας. Η αναγνώριση του χρόνου αυτού δεν υπολογίζεται για προσαύξηση της σύνταξης αλλά μονάχα για τη θεμελίωση του δικαιώματος και δεν καταβάλλονται εισφορές.
* Χρόνος απεργίας.
* Πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί (1 έτος για το πρώτο, 2 για το δεύτερο και συνολικά 3 έτη, και 5 συνολικά έτη για τρίτεκνη μητέρα).
* Χρόνος μαθητείας έως ένα έτος.

Προσθήκη του διαχειριστή:
Ο αρθρογράφος αναφέρεται στο άρθρο 1 του νόμου 4425/30-09-2016 :
Άρθρο 1
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται ως εξής:
«Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.»
2. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται ως εξής:
«Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε παραγράφους 3 και 4.
5. Το πρώτο εδάφιο της νέας παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται ως εξής:
«3. Ιδίως σε ό, τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως 31.12.2016 ως εξής:».
6. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της νέας παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφονται και η περίπτωση β΄ τροποποιείται ως εξής:
«β. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων αυτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.»
7. Η περίπτωση α΄ της νέας παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται.

PostHeaderIcon 8-12| Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αναγνώριση του Χρόνου Σπουδών για σύνταξη

Χρόνου Σπουδών

(Άρθρο 17 παρ. 1 Ν.3865/2010
Σχετ. η Εγκύκλιος  αρ.πρωτ. 13725/0092/26-1-2011)
(για πολιτικούς υπαλλήλους/λειτουργούς)
 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση του βασικού πτυχίου (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΜΕΣ)

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Όσες/Όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την  1-1-2011.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ:

Η συμπλήρωση 12ετούς υπηρεσίας (όχι κατ’ ανάγκη  δημόσια υπηρεσία).

Επομένως στην υπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται, προκειμένου για τους άνδρες και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (με ή χωρίς εξαγορά κατά περίπτωση), όχι όμως και ο πλασματικός χρόνος των παιδιών, για την αναγνώριση του οποίου, απαραίτητη προϋπόθεση  είναι η συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ:

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:

Α. Για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και υπαλλήλους γενικά(μη υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια).

α) Χωρίς επίδομα θέσης ευθύνης:

(Βασικός Μισθός + 140,80) x 6,67% x μήνες (που επιθυμεί ο/η υπάλληλος να αναγνωρίσει)

β) Με επίδομα θέσης ευθύνης:
(Βασικός Μισθός + 140,80 + Επιδ. Θέσης) x 6,67% x μήνες.

B.Για υπαλλήλους/λειτουργούς υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί λειτουργοί ,μέλη ΔΕΠ/ΑΕΙ,  ΕΠ/ΤΕΙ ,ερευνητές, γιατροί ΕΣΥ κλπ).   (Συντάξιμες αποδοχές) x 6,67% x μήνες

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Για τους μη υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο οι μισθολογικές παροχές του Βασικού Μισθού και του επιδόματος θέσης είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης και μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου του Ν.4024/2011, εκείνες της 31-10-2011(όπως αυτές θα ισχύουν κάθε φορά).

Για τους υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο οι συντάξιμες αποδοχές είναι εκείνες του χρόνου υποβολής της αίτησης ,όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ;

 • οποτεδήποτε όταν ο/η υπάλληλος είναι εν  ενεργεία ή
 • κατά την συνταξιοδότηση ή και
 • μετά την συνταξιοδότηση (εντός 5ετίας) 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ; 

Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων. Η πράξη αυτή μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του υπαλλήλου (εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο) για να αρχίσει η σχετική παρακράτηση.

Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος και η εισφορά εξαγοράς που βαρύνει τον υπάλληλο ή τον συνταξιούχο

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

 • ΕΦΑΠΑΞ, εντός ευλόγου χρόνου (μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση) οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή
 • ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ (τόσες, όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται) από τις αποδοχές ή από τη σύνταξη.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ/ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ; 

·         Στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ. Κ. (Η σχετική αίτηση απευθύνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση και Τμήμα)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω :

Για εν ενεργεία υπάλληλο:

1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του. Επίσης θα πρέπει ν’ αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, της ανακοίνωσής του, της ορκωμοσίας και της ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του (ακριβή χρονικά διαστήματα) .

2.Βεβαίωση για  το  χρόνο ασφάλισης που έχει  τυχόν διανυθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού    φορέα (το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο  από  όσους έχουν προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1-1-1983) ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν έχει χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα.

3. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του βασικού πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (από …….. έως …….).

4.Βεβαίωση αποδοχών του μήνα υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου στην Υπηρεσία μας (για τους μη υπαγόμενους σε ειδικό μισθολόγιο αποδοχές της 31-10-2011), προκειμένου, βάσει αυτών, να  καθοριστεί το ποσό της εισφοράς εξαγοράς  του 6,67%.

Στις περιπτώσεις επί συμβάσει υπαλλήλων (υπαχθέντες στο ΝΔ 874/1971) ν’ αναγράφεται ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν κατά την 31-10-2011 αν ήταν μόνιμος υπάλληλος.

5.Απλή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει   σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.

6.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.

7.Γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) .

Το έντυπο της αίτησης για χρόνο σπουδών

Για συνταξιούχο (εντός 5ετούς προθεσμίας ) :

1. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του βασικού πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (από …….. έως …….).

2.Υπεύθυνη δήλωση (όπως και για τους εν ενεργεία υπαλλήλους).

Η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων σπουδών & τέκνων παρέχεται μόνο στους υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011

PostHeaderIcon 7-12| Πόσο κοστίζει η αναγνώριση πλασματικών χρόνων για τη σύνταξη

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας στέλνω ενημερωτικό σημείωμα για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Ν. Σ. της ΟΛΜΕ και τις αντίστοιχες αιτήσεις που μπορείτε να αντλήσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Μιχάλης Π. Φιλιππίδης Νομικός Σύμβουλος της ΟΛΜΕ

Η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων δύναται να γίνει οποτεδήποτε και κατά την συνταξιοδότηση, όταν και εξετάζεται ο χρόνος και εκδίδεται η πράξη εξαγοράς στο ύψος των κρατήσεων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος από το ΓΛΚ εκκρεμεί σχετικά με τα ισχύοντα από 01-01-2017 για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και πλασματικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως θα ισχύσουν συνάγεται από την παρ. γ, του άρθρου 34 και από το άρθρο 38 του νόμου, ότι για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η οποία αναγνώριση θα γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης καταβολή της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Το συνολικό ποσοστό της εισφοράς
Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 01-01-2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Η δυνατότητα με 6,67% μέχρι το τέλος του χρόνου που μπορεί να αναγνωριστεί, εφόσον θεμελιώνεται δικαίωμα μετά το 2014 είναι μέχρι 7 έτη και για το 2011,2012, 2013 τα έτη είναι 4,5 και 6 αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται.

Αναγνώριση Σπουδών
Η αναγνώριση σπουδών γίνεται με 6,67% επί του συντάξιμου μισθού βασικός (31-10-2011)+140,80(+ Επιδ. Θέσης) x μήνες αναγνώρισης και με το πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του βασικού πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης και ο χρόνος σπουδών ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, ανώτερης ή ανώτατης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης και ενός μόνο πτυχίου και σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Η τυχόν ασφάλιση κατά τον ανωτέρω χρόνο φοίτησης σε άλλο ομοειδή φορέα ασφάλισης δεν αναγνωρίζονται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Προϋπόθεση η συμπλήρωση των 12 ετών υπηρεσίας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στη δημόσια υπηρεσία. Επομένως στην υπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται, προκειμένου για τους άνδρες και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας σε αντίθεση με τον πλασματικό χρόνο των τέκνων, για την αναγνώριση του οποίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση των 15 ετών πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Η αναγνώριση χρόνου σπουδών και τέκνων
Για την αναγνώριση χρόνου τέκνων και σπουδών, ο αναφερόμενος χρονικός περιορισμός που έχει τεθεί για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος της συμπλήρωσης των 15 και 12 ετών αντίστοιχα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και ασφάλισης δεν συνδέεται με το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς δεν συνάγεται περιοριστικά εκ των διατάξεων του νόμου. Συνεπώς δύναται να αναγνωριστεί χρόνος τέκνων και σπουδών προτού συμπληρωθεί η ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενη υπηρεσία των 15 και 12 ετών αντίστοιχα και κατά το χρόνο που θα ασκηθεί το δικαίωμα και από το γεγονός ότι ο αναγνωρισμένος χρόνος των τέκνων και των σπουδών στο τέλος θα συνυπολογίζονται στο χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος συνάγεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι χρόνοι συνυπολογίζονται ως χρόνοι για την θεμελίωση του δικαιώματος και με τους υπόλοιπους, οι οποίοι στο σύνολο καθιστούν τον χρόνο θεμελίωσης σε προγενέστερο έτος, καθώς λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του, με αποτέλεσμα την προγενέστερη συμπλήρωση των περιοριστικών διατάξεων που συντρέχουν για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των 15 και 12 ετών για την αναγνώριση του χρόνου τέκνων και σπουδών αντίστοιχα.

Παράδειγμα:
λ.χ. Υπάλληλος παλαιά ασφαλισμένη, μητέρα δύο παιδιών, έχει 3600 ημέρες ασφάλισης (έτη 12-00-00 στο ΙΚΑ την περίοδο 1-1-1986 έως 31-8-2000 και διορίστηκε στο Δημόσιο στις 5-9-2000. Μετά την συμπλήρωση 15 ετών πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, ήτοι μετά την 4-9-2015, άσκησε το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου παιδιών (έτη 01-08-04). Επειδή ο χρόνος που αναγνωρίστηκε λαμβάνεται υπόψη και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συνυπολογιζόμενος και με την υπόλοιπη υπηρεσία/ασφάλιση δύναται και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης στις 31-12-2010 με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και το ηλικιακό όριο για την καταβολή της σύνταξης.

Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων, μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του υπαλλήλου, εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο. Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος και η συμπληρωματική εισφορά εξαγοράς που βαρύνει τον υπάλληλο ή τον συνταξιούχο.

Αναγνώριση Στρατού
Η αναγνώριση του Στρατού γίνεται με 6,67% επί του συντάξιμου μισθού βασικός (31-10-2011)+140,80(+Επιδ. Θέσης) x μήνες αναγνώρισης.
Η εξαγορά των μηνών αναγνώρισης εξοφλείται είτε εφάπαξ, εντός ευλόγου χρόνου από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής πράξης οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή με δόσεις ίσες με τους μήνες αναγνώρισης από τη σύνταξη.
Αναγνώριση τέκνων
Το σχετικό δικαίωμα με την εξαγορά χρόνου για την αναγνώριση πλασματικών τέκνων και σπουδών προϋποθέτει να θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2011 και έπειτα.
Τα έτη αναγνώρισης τέκνων, ήτοι 1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο παιδί και 2 έτη για το τρίτο παιδί, χρόνος ο οποίος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συνυπολογισμό και του αναγνωριζόμενου χρόνου 31-12-2010, ο χρόνος που τελικά θα αναγνωρισθεί θα ταυτίζεται με το χρόνο που υπολείπεται και απαιτείται για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή χρόνου ασφάλισης, μέχρι 31-12-2010. Η αναγνώριση του χρόνου αφορά εκάτερους εκ των γονέων, ο δε χρόνος αναγνωρίζεται σε ένα μόνο φορέα κατ’ επιλογή.

Τα ανωτέρω αναγνωρισμένα με εξαγορά έτη συμπληρώνουν τα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για τη θεμελίωση και την συμπλήρωση για την πλήρη ή μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος και για τις περιπτώσεις με ανήλικα τέκνα και με τρία τουλάχιστον τέκνα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10Α του ν. 4151/2013 ορίζεται ότι εφόσον υπάλληλος που αποχωρεί από την υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, δύναται να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο φορέα από τον οποίο αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά. Σε εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων «πλάνη περί τα πράγματα» θα πρέπει να νοείται ότι δεν είναι δυνατή η άμεση καταβολή της πλήρους σύνταξης, χωρίς να χρειάζεται να αναγνωριστούν με εξαγορά χρόνου τέκνων ή σπουδών.Η ερμηνευτική αυτή προσέγγιση του ΓΛΚ ενισχύεται από το γεγονός, ότι η συνταξιοδοτική νομοθεσία, όταν αναφέρεται σε καταβολή σύνταξης νοείται πάντα η καταβολή της πλήρους και όχι της μειωμένης σύνταξης, καθώς η βούληση του νομοθέτη δεν θα ήταν να επιβαρύνεται οικονομικά ο υπάλληλος, με την αναγκαστική λήψη μειωμένης σύνταξης ή την αναγκαστική αναγνώριση και εξαγορά πλασματικών χρόνων τέκνων και σπουδών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση πληρωμή της σύνταξης και συνεπώς θα έπρεπε να έχει εκφραστεί ρητά και με ανάλογη διατύπωση της σχετικής διάταξης, όπως το έπραξε στην περίπτωση συνταξιοδότησης «με εθελουσία» των υπαλλήλων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οι οποίοι προκειμένου να τους χορηγηθούν πλασματικά χρόνια και να καταστεί δυνατή η άμεση καταβολή της σύνταξής τους υποχρεώθηκαν να προβούν στην αναγνώριση χρόνου τέκνων/ σπουδών (βλ. σχετικών εγκυκλίων του ΓΛΚ των ν.4336/2015, 4337/2015, 4342/2015, 3863/2010, 3865/2010, 4151/2013).

Αίτηση για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στρατιωτικής θητείας

Αίτηση για αναγνώριση ετών σπουδών

Αίτηση για αναγνώριση χρόνου παιδιών

Προσθήκη του διαχειριστή:
Στο άρθρο 1 του νόμου 4425/2016 αναφέρεται:
Άρθρο 1
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται ως εξής:
«Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.»
2. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται ως εξής:
«Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε παραγράφους 3 και 4.
5. Το πρώτο εδάφιο της νέας παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται ως εξής:
«3. Ιδίως σε ό, τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων του άρθρου 40, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως 31.12.2016 ως εξής:».
6. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της νέας παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφονται και η περίπτωση β΄ τροποποιείται ως εξής:
«β. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων αυτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και
κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.»
7. Η περίπτωση α΄ της νέας παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται.

Η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων σπουδών & τέκνων παρέχεται μόνο στους υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011

PostHeaderIcon 21 έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών .

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται από τις 21 και μέχρι 30 Απριλίου στην ΔΔΕ Φθιώτιδας από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν ανακαλέσει με δήλωση του, εντός μήνα που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλλει.

ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ
1)ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
2)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τα συνημμένα πατήστε ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ

PostHeaderIcon Θεμελίωση Δικαιώματος και Υπολογισμός Σύνταξης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Θεμελίωση Δικαιώματος Σύνταξης

Η υπηρεσία « Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης », έχει ως στόχο να πληροφορήσει τον επισκέπτη ανάλογα με τα δεδομένα που θα εισάγει αν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής του.
Στην περίπτωση που δεν έχει θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, το σύστημα προτείνει μελλοντική ημερομηνία θεμελίωσης και έναρξης καταβολής σύνταξης, με την παραδοχή ότι ο υπάλληλος θα συνεχίσει να εργάζεται.
Σημειώνεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για την εισαγωγή των δεδομένων, έχει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία Συντάξεων.
Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία « Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης » δεν καλύπτει τις περιπτώσεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, καταδίκης, κατάργησης θέσης και σωματικής ανικανότητας. https://www1.gsis.gr/wsgsis/syntaxeis/

Υπολογισμός Σύνταξης: 
https://www1.gsis.gr/wsgsis/syntaxeis/ypologismos/index.zul 

Αναγνωρίσεις:
Στρατιωτικής Θητείας http://goo.gl/iSlqrU

Χρόνος Σπουδών http://goo.gl/dcr9gW

Χρόνος Παιδιών http://goo.gl/YIeYV6

Ιδιωτικού Τομέα http://goo.gl/UDQK2n

Γονική άδεια http://goo.gl/ErZxLN

Συχνές Ερωτήσεις Πολιτικών Υπαλλήλων

Συχνές Ερωτήσεις Συνταξιούχων

Επιμέλεια παρουσίασης Καλοδήμος Δ.

PostHeaderIcon ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ?ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ?ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται από τις 21 και μέχρι 30 Απριλίου στην ΔΔΕ Φθιώτιδας από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν ανακαλέσει με δήλωση του, εντός μήνα που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλλει.

ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ
1)ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
2)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τα συνημμένα πατήστε ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ

PostHeaderIcon Προϋποθέσεις & Υπολογισμός σύνταξης από το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), συστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.2676/1999.

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ, των πρώην Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείων Βιομηχανίας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Εμπορίου, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εξωτερικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Συγκοινωνιών και Τελωνειακών Υπαλλήλων, καθώς και στα μέλη οικογενειών τους με τους όρους και προϋπόθεσης συνταξιοδότησής τους από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3655/2008 εντάχθηκαν στο ΤΕΑΔΥ ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ) και ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.(ΤΑΔΚΥ).

Σύμφωνα με τον Ν. 4052/12, το Ταμείο ΤΕΑΔΥ συγχωνεύθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

 

Ασφαλισμένοι

Στο ΕΤΕΑ τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ασφαλίζονται:
1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που ήταν μέχρι την 31-3-99 ασφαλισμένοι στα πρώην Ταμεία Αρωγής (Ν. 2676/99 αρθ. 15 περ. 1α).
2. Οι διορισμένοι μετά την 1-4-99 τακτικοί υπάλληλοι στα Υπουργεία Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ν. 2676/99 αρθ. 15 περ.1β).
3. Οι διορισθέντες από 1-1-93 τακτικοί υπάλληλοι των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών και ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, που ασφαλίζονται στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη εφόσον δεν έχουν άλλη επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση την ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. (Ν. 2676/99 άρθρο 15 παρ. γ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2956/2001 αρθρ. 38).
4. Οι διορισθέντες από 1-1-93 τακτικοί υπάλληλοι των υπουργείων που ασφαλίζονται στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη εφόσον δεν έχουν άλλη επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση την ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. (Ν. 2676/99 άρθρο 15 παρ. γ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2956/2001 αρθρ. 38).
5. Οι τακτικοί υπάλληλοι των συνισταμένων μετά την δημοσίευση του νόμου αυτού ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από υπουργεία (Ν.2676 αρθρ. 15 περ. 1δ).
6. Το τακτικό προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστούν αυτές εφόσον υπάγεται στο Δημόσιο ή το Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Ν. 2676/99 αρθρ. 15 περ. 2).
7. Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΕΑΔΥ (Ν. 2676/99 αρθρ. 15 περ. 1στ).

Ν. 2676/99 ΦΕΚ 1/5-1-1999 τ. Α΄ ιδρυτικός Νόμος ΤΕΑΔΥ

 

Διαδοχική Ασφάλιση

Σας πληροφορούμε ότι και μετά την ψήφιση του Ν. 2676/99 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4202/61 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 1405/83 και τους μεταγενέστερους αυτού ?περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεων δικαιωμάτων εις περίπτωσιν μεταβολής ασφαλιστικού φορέα¨. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την αναγνώριση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης είναι η βεβαίωση διαδοχικής ασφαλίσεως που χορηγείται από το προηγούμενο Επικουρικό Ταμείο.
Προσοχή : Επειδή συνήθως κατά την διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας ενός δημοσίου υπαλλήλου αυτός ασφαλίζεται και στο ΜΤΠΥ και στο τέως ΤΕΑΔΥ η προγενέστερη, του διορισμού κάποιου ως δημοσίου υπαλλήλου, ασφάλιση σε άλλο επικουρικό ταμείο μεταφέρεται ή στο ΜΤΠΥ ή στο τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ όχι και στα δύο.

Συνταξιοδότηση με χρόνο ασφάλισης σε εντασσόμενους στο ΕΤΕΑ φορείς
Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ

 

Υπολογισμός Σύνταξης

Η μηνιαία επικουρική σύνταξη που χορηγεί το ΕΤΕΑ για τους ασφαλισμένους του τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ. , προκύπτει από τον τύπο:

Βασικός Μισθός Χ Ποσοστό Χ Έτη Ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ./ΕΤΕΑ: 35

Ως βασικός μισθός λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός εξόδου από την υπηρεσίαμε ανώτατο όριο το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της Π.Ε. κατηγορίας.
Δεν λαμβάνεται υπόψη το κίνητρο απόδοσης και το επίδομα θέσης στα οποία δεν γίνονται κρατήσεις για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Ως ποσοστό λαμβάνεται υπόψη:

 

Έναρξη ? Λήξη ? Χρόνος καταβολής Σύνταξης

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ? ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ? ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
? Το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται από το δικαιούχο με αίτηση του, που υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας του, δηλαδή με την αποστολή του Δ.Α.Υ.Κ.Υ. (Δελτίο Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης του Υπαλλήλου).(Για τους ασφαλισμένους του τέως ΤΕΑΔΥ που έχουν κύριο φορέα κυρίως το ΓΛΚ).
? Η καταβολή της επικουρικής σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης εφόσον η αίτηση κατατεθεί μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για την απονομή της κύριας σύνταξης.(Για τους ασφαλισμένους του τέως ΤΕΑΔΥ που έχουν κύριο φορέα άλλο από ΓΛΚ δηλαδή ΙΚΑ ή ΤΣΜΕΔΕ κλπ)
? Σε περίπτωση που υποβληθεί μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (άρθρ.21, παρ.2, Ν.2676/1999).
? Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται ανά μήνα και συνολικά 12 μηνιαία μερίσματα.
? Όσον αφορά την αναστολή ή τη λήξη του δικαιώματος στη σύνταξη, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Δημοσίου ή του φορέα κύριας ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΕΑΔΥ /ΕΤΕΑ μπορούν να αναγνωρίσουν ? με αίτηση που υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα της ενεργού υπηρεσίας τους ? κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον για το χρόνο αυτόν ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση το Μ.Τ.Π.Υ.

Βασική προϋπόθεση ο χρόνος αυτός να είναι αναγνωρισμένος και από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης.

Δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας έχουν και όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη εξέλθει από την υπηρεσία εφόσον αυτοί δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης καθώς και οι δικαιοδόχοι αυτών.

Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Ταμείου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ σχετική αίτηση μπορούν να υποβάλουν τα μέλη της οικογένειας αυτού.

Η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) χρόνια με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα οπότε και αναγνωρίζεται όσος χρόνος απαιτείται για την θεμελίωση αυτού
Για την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενης υπηρεσίας καταβάλλεται στον επικουρικό φορέα ποσοστό εισφοράς 6% επί των αποδοχών που υπόκεινται σε τακτικές μηνιαίες ασφαλιστικές κρατήσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Για τους ασφαλισμένους του τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ που βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία η εξόφληση των δόσεων γίνεται με παρακράτηση των αποδοχών τους και αποδίδονται στο ΕΤΕΑ, από την υπηρεσία τους μαζί με τις τακτικές εισφορές. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν από την ολοσχερή εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, το υπόλοιπο της οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, διαφορετικά δεν υπολογίζεται για την θεμελίωση ή την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης.
Σε περίπτωση εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς εφάπαξ η οφειλή πρέπει να καταβληθεί μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης άλλως η απόφαση ακυρώνεται.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (μηνιαίων αποδοχών υποβολής αίτησης) Χ 6% Χ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ
(Από το τελικό ποσό αφαιρείται το 10% εφόσον η πληρωμή γίνει εφάπαξ
Εφόσον η πληρωμή γίνει με δόσεις ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών).

 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΕΑΔΥ /ΕΤΕΑ δικαιούνται σύνταξης από το ΕΤΕΑ εφόσον συνταξιοδοτηθούν από το Δημόσιο ή τον Κύριο Φορέα και συμπληρώνουν στο Ταμείο μία από τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Κυρίου Φορέα.

Γενικές Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑ για τους ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ

Ελάχιστος χρόνος θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
1. Άντρες με 15 έτη ασφάλισης και 65 ετών.
2. Γυναίκες με 15 έτη ασφάλισης και 60 ετών (μέχρι 31-12-2010).

Από 01-01-2011 υπάρχει αύξηση των ορίων ηλικίας για τις γυναίκες που δεν έχουν την 15ετία το 2010, με καταλυτικό το 65ο έτος ηλικίας.

Σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία ή θανάτου του ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ
? Απαιτούνται 4 ½ έτη για θεμελίωση δικαιώματος.

Χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη
? Έτη ασφάλισης στο τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ. θεωρείται ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, καθώς και κάθε αναγνωριζόμενος με εξαγορά χρόνος υπηρεσίας Επίσης, προσμετρείται και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ.
? ΠΡΟΣΟΧΗ δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κατά τον οποίο ο/η ασφαλισμένος/η λάμβανε συγχρόνως με τις αποδοχές και επικουρική σύνταξη από επικουρικό Ταμείο του Δημόσιου Τομέα.
Οι ασφαλισμένοι που θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν από τον Κύριο Φορέα με τις κοινές διατάξεις του Ι.Κ.Α. θα πρέπει να συμπληρώνουν και στο τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ. / ΕΤΕΑ τις προϋποθέσεις του Κύριου Φορέα.

Για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Δημοσίου ισχύουν τα παρακάτω:

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ H ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

(1) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 15ετίας.
(2) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν 15ετία.
(3)Αφορά γυναίκες που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
(4) Αφορά Εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(1) Αφορά γυναίκες που δεν έχουν συμπληρώσει 15ετία μέχρι την 31-12-1997
(2) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 15ετίας.
(3) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν 15ετία.
(4) Αφορά Εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

(1)Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 25ετούς ασφάλισης.
(2) Συνυπολογίζεται κάθε χρόνος ασφάλισης.
(3) Αφορά Εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 5

(1) Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής μειωμένης επικουρικής σύνταξης κατά πέντε χρόνια το ανώτατο, κατά 1/267 μείωση για κάθε μήνα που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας
(2) Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής μειωμένης επικουρικής σύνταξης κατά πέντε χρόνια το ανώτατο, κατά 1/200 μείωση για κάθε μήνα που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 1.1.2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ / ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 1.1.2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ / ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ / ΕΤΕΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 1.1.2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 8

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ / ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 1.1.2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 9

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ / ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 1.1.2011
ΠΙΝΑΚΑΣ 10

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ? ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΩΣ ΤΕΑΔΥ/ΕΤΕΑ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 11

 

Επιστροφές Εισφορών

Το ΕΤΕΑ, για τους ασφαλισμένους του τέως ΤΕΑΔΥ, επιστρέφει τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ σε περίπτωση:

1) μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 4, του Ν. 253/76.
Οι ασφαλισμένοι του τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ. που αποχωρούν από την υπηρεσία τους και δεν συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να λάβουν επικουρική σύνταξη από το Ταμείο, έχουν δικαίωμα, με αίτησή τους, να ζητήσουν την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών τους.
Η επιστροφή των εισφορών γίνεται ατόκως ως εξής:
? Σε όσους έχουν έως πέντε έτη ασφάλισης στο Ταμείο, επιστρέφεται το 50% των εισφορών ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ που καταβλήθηκαν.
? Σε όσους συμπληρώνουν από πέντε έτη ασφάλισης έως δέκα, επιστρέφεται το 75% των εισφορών ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ και τέλος:
? Σε όσους συμπληρώνουν στο Ταμείο δέκα έτη ασφάλισης και άνω, επιστρέφεται το 100% των εισφορών ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ που καταβλήθηκαν.
Σημείωση: Η εργοδοτική εισφορά δεν επιστρέφεται.
2) κρατήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αχρεώστητα ή εκ παραδρομής οι οποίες υπόκεινται σε παραγραφή 5ετίας.

Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από το site του ΕΤΕΑ
Επιμέλεια: Καλοδήμος Δ. ? Διαχειριστής ddefth.gr

PostHeaderIcon Το είναι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει έδρα την Αθήνα συστάθηκε βάσει του Ν.4052/2012 Κεφ.ΙΑ αρθρ 35-48. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.
Στο ΕΤΕΑ εντάχθηκαν:

1]το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),
2]οι τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ): Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ) & Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας & Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ)
3]το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,
4]το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση,
5]οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και
6]o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ΄ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.
Στους Τομείς αυτούς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

Σκοπός

Σκοπός του ΕΤΕΑ είναι η παροχή επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

etea

PostHeaderIcon Προϋποθέσεις & Υπολογισμός μερίσματος από το ΜΤΠΥ

Προϋποθέσεις θεμελίωσης ατομικού δικαιώματος για μέρισμα από το Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Ο μέτοχος θεμελιώνει δικαίωμα για μέρισμα αν:
α. απομακρυνθεί από την Υπηρεσία έχει 20 χρόνια συνολικής συμμετοχής στην Ασφάλιση του Ταμείου και δικαιωθεί συντάξεως.
β. απολυθεί από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας ή κατάργησης της θέσης κι έχει 15 χρόνια συνολικής συμμετοχής
γ. δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία κι έχει 15 χρόνια συνολικής συμμετοχής
δ. δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που οφείλεται στην Υπηρεσία και συμπληρώσει μ’ εξαγορά 15ετή συμμετοχή, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής που έχει στο Ταμείο
ε. είναι έγγαμη γυναίκα ή χήρα ή διαζευγμένη με ανήλικα παιδιά, έχει κατά την ημέρα εξόδου από την Υπηρεσία 15ετή συμμετοχή κι εξαγοράζει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την 20ετία.

Υπολογισμός μερίσματος

Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. είναι ίσο με το άθροισμα:
α) του 20% του βασικού μισθού με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας επί τα έτη συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου, δια 35, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (α΄υπομέρισμα) και
β) του 20% των «τυχόν άλλων αποδοχών» επί τα έτη συμμετοχής εκάστων στην ασφάλιση του Ταμείου, δια 35, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (β΄υπομέρισμα).
2) Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον κανονισμό του μερίσματος, ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και οι τυχόν άλλες αποδοχές, είναι να έχουν υποβληθεί οι αποδοχές αυτές στη προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 περίπτωση α΄του π.δ. 422/81, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Ουδεμία μισθολογική απολαβή ή τμήμα της δεν λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό, εάν δεν έχει υποβληθεί στην κράτηση που προαναφέρεται.
Οι παράγραφοι 3,4 και 5 του άρθρου 49 του Π.Δ. 422/1981 (Α΄114) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 (Α΄226), αντικαθίστανται ως εξής:

Ως βασικός μισθός για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται: α) έτη υπηρεσίας έως 31/10/2011, ο βασικός μισθός του ΜΚ ή βαθμού και το χρονοεπίδομα που έφερε ο υπάλληλος την 31/10/2011 και β) για τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν από 01/11/2011 και μέχρι την έξοδο, ο βασικός μισθός του ΜΚ ή βαθμού και χρονοεπιδόματος που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, τα οποία υπολογιζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν το ποσό α΄υπομερίσματος.
Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, αναλόγως των μηνών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ? αυτών η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του πδ 422/81, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και οι οποίες υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν το ποσό β΄ υπομερίσματος.
Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων της παρ. 1, όπως αναλύονται στις παρ. 3 και 4, αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος, σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια μπορούν να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα με τα κατά περίπτωση επιδόματα ? αποζημιώσεις:
Α) α΄υπομέρισμα =(Α.α.+Α.β)
Α.α 20%*(ΒΜ+επιδομα χρόνου υπηρεσίας έως 31.10.2011)*[έτη έως 31.10.2011/35]*Σ
Α.β 20%*(ΒΜ+επιδομα χρόνου υπηρεσίας έως 01.11.2011)*[έτη από 01.11.2011/35]*Σ
Β) β΄υπομέρισμα = 20%*(«τυχόν άλλες αποδοχές»)*[μήνες/420]*Σ
Μηνιαίο μέρισμα (Μ)=(Α΄υπομέρισμα +Β΄υπομέρισμα)

Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από το site του ΜΤΠΥ.
Επιμέλεια: Καλοδήμος Δ. – Διαχειριστής ddefth.gr

PostHeaderIcon Χρηστικές πληροφορίες για: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών ? Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στα διάστημα από 20-30 Απρίλη θα υποβληθούν
οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης. Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρατίθενται κάποιες χρηστικές
πληροφορίες. Ας δούμε αρχικά τις περιπτώσεις παραιτήσεων: εδώ

PostHeaderIcon Νέος Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Aθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015
Δελτίο Τύπου

Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους Ασφαλιστικής Ικανότητας (ασφαλισμένους και συνταξιούχους), ότι για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας. Ως εκ τούτου δε θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες Ασφαλιστικής Ικανότητας για την ανανέωση της ισχύος των Βιβλιαρίων Υγείας λόγω κατάργησής τους σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π οικ.11810/179/Φ80353/2.6.2014 (ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/20.6.2014).

Η ηλεκτρονική αυτή διαδικασία, διασφαλίζει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του “Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης”, ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλιστική Ικανότητα να είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους Παρόχους Υγείας (συμβεβλημένα Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατροί κ.λ.π) για την εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων και για τα προστατευόμενα μέλη τους (συζύγους και τέκνα).

Κατά συνέπεια, οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι μας δε θα πρέπει να προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας, για θεώρηση των Ατομικών ή Οικογενειακών Βιβλιαρίων Υγείας (με προστατευόμενα μέλη συζύγους καθώς και τέκνα έως 18 ετών), τα οποία (Βιβλιάρια) θα πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση μόνο στους Παρόχους Υγείας.

Ιδιαίτερα, για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τίθεται στη διάθεσή τους από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων μας, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκ/τα.Η αναζήτηση θα πραγματοποιείται μέσω της οθόνης «Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.»

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., (πιστοποιημένοι ή όχι) έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω διαδικτύου για την ύπαρξη της ενεργής Ασφαλιστικής Ικανότητας τους,
www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους – Συνταξιούχους/Ασφαλιστική Ικανότητα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Προσθήκη του διαχειριστή: Η Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. γίνεται εδώ

opad2ika

PostHeaderIcon Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ιατρικών εξετάσεων ανά κατηγορία που μπορούν να καλυφθούν από τον ΕΟΠΥΥ

Το ΦΕΚ

PostHeaderIcon Δεκτές 57 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Β/θμιας & 38 Α/θμιας

22-12-14 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός έκανε δεκτές πενήντα επτά (57) αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τριάντα οκτώ (38) αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

εδώ

PostHeaderIcon Οι απώλειες στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων

Ο παρακάτω πίνακας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ με στοιχεία από την ΠΟΠΟΚΠ.
(πατήστε πάνω στην εικόνα για να μεγαλώσει)

apolies-efapax

 

προσθήκη του Διαχειριστή:Υπολογισμός Εφάπαξ Δημοσιών Υπαλλήλων εδώ

PostHeaderIcon Διαμόρφωση ολοκληρωμένου δικτύου επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων

Σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται:
1ον. Από τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014, ξεκίνησε, πιλοτικά, η λειτουργία νέου τηλεφωνικού κέντρου που φιλοδοξεί να καλύψει στο μέτρο του εφικτού, λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας των ζητημάτων, το μεγαλύτερο εύρος των ερωτημάτων των συνταξιούχων και υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλων του Δημοσίου. Το νέο τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί υπό τον αριθμό 210-3329900, σε πενθήμερη βάση και εργάσιμες ώρες (07:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.). Ο πολίτης για την εξυπηρέτησή του, θα πρέπει να έχει διαθέσιμο, το σχετικό αριθμό μητρώου και το ΑΦΜ του.

2ον. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω διαδικτύου, η επικοινωνία μπορεί να γίνει στο e-mail της Υπηρεσίας Συντάξεων syntaxeis@glk.gr. Το σύστημα λειτουργεί από 15 Μαρτίου 2014, έχουν ήδη καταχωρηθεί 752 e-mails και έχουν απαντηθεί τα περισσότερα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι η αναφορά του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης κατοικίας, ενός τηλέφωνου επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), καθώς και του αριθμού μητρώου της σύνταξης.

3ον. Ταυτόχρονα, διατηρείται η απευθείας επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντάξεων (Κάνιγγος 29, Αθήνα), κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 11:30 – 14:30, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών.

4ον. Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την ανεύρεση νέου, συγχρόνου, ευρύχωρου, ειδικά διαμορφωμένου χώρου για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

PostHeaderIcon Δικαιολογητικά και αίτηση συνταξιοδότησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ εδώ

Αίτηση συνταξιοδότησης :εδώ

PostHeaderIcon Παράταση ισχύος Βιβλιαρίων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ έως 30-09-2014

Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου αποφασίζει την παράταση της ισχύος των βιβλιαρίων των εν ενεργεία, συνταξιούχων και μελών αυτών ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, που φέρουν τη θεώρηση του έτους 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Όσοι δικαιούχοι ασφάλισης του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ δεν έχουν πραγματοποιήσει την Απογραφή-Θεώρηση κατά το έτος 2013, οφείλουν να προσέλθουν στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
πηγή: ΟΠΑΔ

PostHeaderIcon Online Υπολογισμός Σύνταξης

πατήστε εδώ για να υπολογίσετε τη σύνταξή σας.

Η υπηρεσία « Υπολογισμός Σύνταξης » έχει ως στόχο να πληροφορήσει τον επισκέπτη, ανάλογα με τα δεδομένα που θα εισάγει, για το ύψος της ακαθάριστης βασικής σύνταξης. Η εφαρμογή δέχεται και μελλοντική ημερομηνία εξόδου από την υπηρεσία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον επισκέπτη να συγκρίνει το ύψος της σύνταξής του ανάλογα με την επιλογή του. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή οι υπολογισμοί γίνονται με τα τρέχοντα μισθολογικά δεδομένα.

Οι υπολογισμοί δεν καλύπτουν τους νέους ασφαλισμένους (πρωτοασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό μετά την 1/1/1993) καθώς και αυτούς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά την 1/1/83 και η σύνταξή τους υπολογίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1405/83 (διαδοχική ασφάλιση). Δηλαδή η σύνταξή τους είναι το άθροισμα τμημάτων ποσών σύνταξης που προσδιορίζει ο κάθε ασφαλιστικός οργανισμός χωριστά.

Αξίζει να δείτε και αυτό

 

PostHeaderIcon ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Ποιοι δικαιούνται επίδομα ευθύνης

Σύμφωνα με  την ΑΔΑ:4577Η-5ΕΤ που αναφέρεται στο νόμο 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄)
Επί του άρθρου 18
Επίδομα θέσης ευθύνης
1.- Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
Α.- Προϊστάμενοι Διοίκησης
i.- Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εννιακόσια ευρώ (900?).
ii.- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια ευρώ (400?).
iii.- Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, διακόσια πενήντα ευρώ (250?).
iv.- Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών, εκατό ευρώ (100?).
Β.- Προϊστάμενοι εκπαίδευσης
α) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια ευρώ (900 ?).
β) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
πεντακόσια πενήντα ευρώ (550 ?).
γ) Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα ευρώ (?450).
δ) Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τετρακόσια ευρώ (?400).
ε) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τριακόσια ευρώ (300?) και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τμήματα,τριακόσια πενήντα ευρώ (350 ?),
στ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ), Δημοσίων ΙΕΚ, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα ευρώ (?250) και εφόσον τα σχολεία
διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τμήματα τριακόσια ευρώ (?300).
ζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόνπενήντα ευρώ (?150).
η) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εκατό ευρώ (?100)

Καλοδήμος Δ

PostHeaderIcon Υποχρεωτική διετία για το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη.

Ο νόμος 4151/2013 στο άρθρο 3 αναφέρει παρ.3 αναφέρει:
“Οι διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, έχουν εφαρμογή μόνο για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας τουλάχιστον για μία διετία, μετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο,σύμφωνα με τις οικείες διοικητικές διατάξεις και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση.”
Δηλαδή για να πάρεις το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη πρέπει να έχεις  ασκήσει τα καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας για δύο χρόνια.

Καλοδήμος Δ,

Archives
Άρθρα ανά μέρα
June 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930